Slide

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA,
(JEŚLI DOTYCZY) JEGO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA FAKTYCZNEGO
ORAZ OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
ALERGOLOGIA PLUS JUSTYNA RAKOWICZ
ul. Drobnika 12/14, 60-693 Poznań

Szanowna Pani /Szanowny Panie,


zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych pacjenta oraz (jeśli dotyczy) jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
faktycznego, osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji w zakresie udzielanych pacjentowi świadczeń
zdrowotnych oraz osoby upoważnionej do dostępu dokumentacji pacjenta są Poradnie Specjalistyczne Alergologia
Plus Justyna Rakowicz ul. Drobnika 12/14, 60-693 Poznań zw. dalej Alergologia Plus, reprezentowany przez
Justynę Rakowicz;
2) W Alergologia Plus został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej,
zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia
zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit.c oraz art. 9 ust 2 lit.h RODO),
b) ochrony żywotnych interesów pacjenta lub innej osoby, w szczególności ochrony zdrowia lub życia tych osób
(art. 6 ust. 1 lit.d oraz art. 9 ust. 2 lit.c RODO),
c) wystawienia rachunku lub faktury za wykonane usługi (art. 6 ust. 1 lit.c RODO),
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2lit.f RODO);
4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty i osoby upoważnione przez pacjenta lub (jeśli dotyczy) jego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego; podmioty udzielające świadczenia zdrowotne, jeżeli
dokumentacja pacjenta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; organy władzy
publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci w ochronie zdrowia; Ministerstwo Zdrowia; pozostałe
podmioty i osoby uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa; podmioty i osoby przetwarzające dane w
imieniu administratora; zakłady analityki medycznej, zakłady diagnostyki obrazowej i inne zakłady, z którymi
podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5) Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz
organizacjom międzynarodowym;
6) Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z art. 29
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest
przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest
przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego
wpisu,
c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane
przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego
przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy
świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie,
chyba że pacjent odebrał skierowanie,
e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres
22 lat;
Po upływie okresów, o których mowa powyżej, Alergologia Plus niszczy dokumentację medyczną w sposób
uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej
przez pacjenta;
7) Posiada Pani/ Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, usunięcia po upływie okresów, o których mowa powyżej (dane te nie mogą zostać
usunięte na wniosek pacjenta do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania dokumentacji medycznej)
lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, przy czym niektóre z tych
uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych;
8) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych
przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
RODO;
9) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa. Brak podania danych osobowych
będzie skutkować odstąpieniem od udzielenia świadczeń zdrowotnych, chyba, że przepisy prawa stanowią
inaczej. Ponadto podanie numeru telefonu jest obowiązkowe w związku z realizacją świadczeń udzielanych za
pośrednictwem systemów łączności. Natomiast w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej niezbędne
jest podanie adresu poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki podawczej pacjenta, na który ma być
przekazana dokumentacja. W pozostałych przypadkach podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty
elektronicznej jest dobrowolne, jednak podając nam te dane ułatwia nam Pani/Pan kontakt ze sobą i upoważnia
Alergologię Plus do wykorzystania tych środków komunikacji w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia
pacjenta, przypomnienia o wizycie, poinformowania o zmianie terminu wizyty lub jej odwołaniu, przekazania
informacji o aktualnym etapie procesu diagnostycznego, przekazania zaświadczeń czy kodu dostępu do e-recepty;
10) Dane osobowe pacjenta oraz (jeśli dotyczy) jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego nie
podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kierownik Alergologia Plus